Vragen en opmerkingen bij compensatiepakket

Het nu voorgestelde compensatiepakket verdient een kritische blik, alleen al om het feit dat het een gevolg is van een jarenlang politiek traject waarbij de Zeeuwse belangen niet altijd de aandacht kregen die ze verdienden.

 

Open brief aan de leden van de Provinciale Staten van Zeeland,

Er wordt van u een belangrijke stem verwacht i.v.m. het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’.

Dit pakket verdient een kritische blik, alleen al om het feit dat het een gevolg is van een jarenlang politiek traject waarbij de Zeeuwse belangen niet altijd de aandacht kregen die ze verdienden.

Wij willen u graag attenderen op de volgende vragen en opmerkingen:

 • Klopt het dat het bij de huisartsenopleiding maar om een beperkt aantal aan te wijzen stageplaatsen in Zeeland gaat?  Klopt het dat de miljoenen voor de opleiding in feite in Rotterdam terecht komen?
 • Hoe verhoudt een nieuwe PI en EBI in Vlissingen zich tot een reeds bestaande PI en EBI in Vught waarvan de laatste de afgelopen jaren een lage bezettingsgraad heeft?
 • Wat betekent het initiatief van burgemeester van de Mortel van Vught om naast de EBI in Vught een beveiligde rechtbank te realiseren in relatie tot de rechtbank in het pakket?
 • Maken plaatselijke bedrijven een kans zich te mengen in de diverse aanbestedingen die uit de plannen naar voren komen?
 • In Vught is een veiligheidsrisicogebied ingesteld rond de EBI n.a.v. zorgen om de burgerveiligheid. In dit gebied kunnen mensen extra gefouilleerd worden.  Is zo’n gebied ook van toepassing voor de EBI in Vlissingen en zo ja wat zijn de gevolgen daarvan voor de omgeving?
 • Het is te verwachten dat er extra politiecapaciteit nodig is in de omgeving van de EBI, terwijl er momenteel al een tekort aan agenten is. Biedt het pakket daar een oplossing voor?
 • Bij realisatie van de marinierskazerne was de verwachting dat er zich in eerste instantie ongeveer 700 mariniers inclusief gezin zich in de provincie zouden vestigen. Is dat ook het geval bij het PI , EBI en rechtbankpersoneel of verwacht men dat werknemers buiten de provincie blijven wonen en zich incidenteel verplaatsen naar Zeeland?
 • Punt 7 van het plan behelst een aardgasvrije wijk in Vlissingen. Dit plan is intussen afgeblazen. Wat is de reactie van de provincie hierop?
 • Realiseert u zich dat met de komst van deze law delta plannen Zeeland een forse imagoschade oploopt? Geen bruisende mariniers stad maar een enclave voor gevangenis en rechtbank. Hoe denkt men die schade te compenseren, zo dat al mogelijk is?
 • Is men er zich van bewust dat opheffing van de veren ook al 1000 arbeidsplaatsen heeft gekost? Over compensatie daarvan is nimmer gesproken maar deze is wel degelijk relevant gezien de huidige omstandigheden.
 • Is PS er zich van bewust dat, in tegenstelling tot het rapport ‘Wind in de Zeilen’ andere rapporten zijn zoals ‘Tolweg of Tol Weg’ die een tolvrije tunnel wel structuurversterkend vinden voor Zeeland?
 • De 380kV verbinding naar Dow Benelux is al een jarenlange wens, is dit pakket daar werkelijk een katalysator voor geweest? Er wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheden, dit is geenszins een harde garantie dat die 380 kV leiding er daadwerkelijk komt. Wat is de overheidsgarantie hierin?
 • Hoe realistisch is een extra snelle treinverbinding tussen Vlissingen en Amsterdam nu NS forse bezuinigingen heeft aangekondigd? Hoeveel reistijdverkorting wordt in werkelijkheid gerealiseerd?
 • Is PS er zich van bewust dat er al langlopende contacten tussen Vlaamse universiteiten, oa het VLIZ en Zeeuwse onderwijsinstellingen lopen met zware Vlaamse subsidies ,die nu heroverwogen worden? Het netto resultaat zou zelfs een vermindering van subsidiegelden kunnen zijn a rato van 45 miljoen Euro.
 • Wat is de tijdlijn voor realisering van de plannen en hoe hard zijn de garanties dat ze werkelijk uitgevoerd gaan worden nu door de crisis er extra beroep uitgeoefend wordt op onze overheidsfinanciën? Wind in de zeilen refereert daar ook naar door te wijzen op de onzekere gevolgen van corona voor samenleving en economie.

Bovengenoemde opmerkingen zijn relevant en de vraag waardig.

Stichting Zeeland Tolvrij,

p/a van Gistellelaan 16,
4571 EK AXEL 
URL: https://www.zeelandtolvrij.nl/
Email:  Info@zeelandtolvrij.nl