Oproep aan Staten van Zeeland, stem niet in met compensatiepakket

Wanneer de regeringspartijen landelijk gepleit hebben voor ruimhartigheid, de Zeeuwen het akkoord in opiniepeilingen onvoldoende vinden, andere landelijke partijen die deel uit maken van GS (PvdA en SGP) steun geven aan een motie Van Otterloo c.s. voor extra compensatie in de vorm van een tolvrije tunnel, dan kan het niet anders dat het resultaat van de onderhandelingen van het compensatiepakket moet worden afgewezen en de onderhandelingen heropenend worden.

 

Terneuzen, 6 juli 2020

Geacht lid van de Provinciale Staten van Zeeland,

Er wordt van u een belangrijke stem verwacht i.v.m. het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’. Dit pakket verdient een kritische blik, alleen al om het feit dat het een gevolg is van een jarenlang politiek traject waarbij de Zeeuwse belangen niet de aandacht kregen die ze verdienden. Zoals u weet wordt er al heel lang gevraagd om een tolvrije tunnel en heeft ons verzoek geen weerklank gevonden in het pakket wat nu uiteindelijk aan Zeeland geboden wordt. Gedeputeerde Staten (GS) zeggen daar over : “Natuurlijk leven er nog andere wensen in Zeeland, die niet in het pakket zijn opgenomen. Een tolvrije tunnel, of wensen op het gebied van cultuur. Tegelijkertijd is het ook niet reëel om te veronderstellen dat letterlijk alle wensen van Zeeland in één keer zouden worden vervuld. En daarnaast zou een tolvrije tunnel wel tegemoetkomen aan de wensen vanuit de bevolking, maar mede in relatie tot de forse investering die dit vanuit het Rijk vergt een kleiner structureel effect hebben dan het pakket dat nu voorligt.”

Wanneer uitgesproken wordt dat het niet reëel is te veronderstellen dat deze wens wordt vervuld moet dat toch ergens op gestoeld zijn. Die veronderstelling kan niet gebaseerd zijn op de motie Voordewind c.s. opgesteld door de regeringspartijen waarin het kabinet er nog eens op gewezen werd extra ruimhartig te zijn voor de Zeeuwen en meer te doen voor de bereikbaarheid van Zeeland. Noch kan deze veronderstelling gebaseerd zijn op de motie van Otterloo c.s. waarbij, na kennisneming van het compensatie pakket, een grote minderheid voor een tolvrije tunnel pleitte als extra compensatie om meer te doen voor de Zeeuwen die financieel zwaar zijn getroffen. Er is dus veel meer ruimte voor een betere compensatieregeling dan de onderhandelaars aannamen.

Daarnaast geeft GS aan dat "een tolvrije tunnel een kleiner structureel effect zal hebben dan het pakket wat nu voorligt.” Ten eerste was de tolvrije tunnel een extra wens, maar ook hier de vraag op basis van welke gegevens deze veronderstelling is gebaseerd. Kent u recent onderzoek naar de negatieve effecten van de tolheffing? Is dat met u gedeeld? Wij hebben het niet gezien. In het laatste rapport over de Westerscheldetunnel van Evert Meijers c.s. is een aanzet gegeven en werd gesteld dat door de tunnel “Voor Zeeland alle seinen op rood staan” maar daarin werd opgeroepen een MKBA, een maatschappelijke kosten- en baten analyse, te maken om dit nog beter te onderbouwen. Deze aanbeveling is echter nooit uitgewerkt.

Hoewel GS weet heeft van de wensen vanuit de bevolking, het tolvrij maken van de tunnel is zo’n wens, wordt er toch voorgesteld mee te gaan met het voorgestelde compensatiepakket. Wij wijzen u er op dat u uit verschillende opiniepeilingen kunt opmaken dat het compensatievoorstel niet het pakket is wat een grote meerderheid van de Zeeuwen wil. Terwijl de Zeeuwen eerder opgeroepen werden hun boosheid in Den Haag te uiten worden hun wensen genegeerd. Ons bekruipt het gevoel dat GS misbruik heeft gemaakt van de boosheid van haar inwoners.

Er leven veel vragen bij de mensen die ons volgen bij het pakket wat nu geboden wordt. Wij wijzen u hier op omdat u de taak heeft om GS te controleren en uiteindelijk al dan niet besluit in te stemmen met het voorgestelde pakket. Wij zullen in een separaat schrijven de vragen en opmerkingen die ons bereiken met u delen.

Tot slot

Wanneer zowel de regeringspartijen landelijk gepleit hebben voor ruimhartigheid, de Zeeuwen het akkoord in opiniepeilingen onvoldoende vinden, de landelijke partijen die deel uit maken van GS (PvdA en SGP) dat met steun aan een motie Van Otterloo c.s. voor een tolvrije tunnel onderschrijven, dan kan het niet anders dat het resultaat van de onderhandelingen van het compensatiepakket moet worden afgewezen en de onderhandelingen heropenend worden.

Wij stellen voor dat u het ontwerp besluit: “De staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 juni 2020, nr. 20020592; b e s l u it e n : 1. goedkeuring te verlenen aan de bestuursovereenkomst inzake het compensatiepakket voor de marinierskazerne. 2. de financiële gevolgen te verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging 3. de bestemmingsreserve Markaz om te vormen tot bestemmingsreserve Wind in de Zeilen 4. het krediet Marinierskazerne af te sluiten en de het groot project Marinierskazerne te beëindigen”, amendeert en het ontwerp besluit wijzigt in: “De staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 juni 2020, nr. 20020592; b e s l u it e n : 1. Geen goedkeuring te verlenen aan de bestuursovereenkomst inzake het compensatiepakket voor de marinierskazerne. 2. De onderhandelaars de opdracht mee te geven een extra wens neer te leggen: de afschaffing van de tol bij de Westerscheldetunnel bovenop het eerder voorgestelde compensatiepakket”.

Wij rekenen op uw wijsheid!

Zeeland Tolvrij