ZeelandTOLVRIJ overweegt juridische procedure

 

Ook een privaatrechtelijke rechtshandeling (van een overheidsonderneming) moet voldoen aan (artikel 1 van de) Grondwet, aan de (gewone) wet en aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

 

Provinciale Staten heeft op 13 februari 2015 de aandeelhoudersstrategie N.V. WST vastgesteld. Het doel van deze strategie is het transparant maken van de verhouding tussen aandeelhouder en directie van de N.V. WST en het vastleggen van de doelen die de aandeelhouder nastreeft. Het is vervolgens aan de N.V. WST om deze doelen te realiseren.

Die doelen hebben betrekking op het behartigen van de volgende publieke belangen: mobiliteit en bereikbaarheid, verkeersveiligheid, tarieven en dekking voor infrastructuur.

In de aandeelhoudersstrategie staat o.a. het volgende:

  1. Tarieven: invloed op tarievenbeleid om een juiste balans te kunnen borgen tussen financiële belangen WST (en daarmee de provincie) en de financiële impact voor de burger/gebruiker.
  2. Dekking voor de Provincie belangrijke infrastructuur (WST en SKT). Het dividend van de N.V. WST wordt gebruikt voor de dekking van de:
  3. Kapitaallasten (van de aankoop) en exploitatielasten (onderhoud en beheer) WST tot uiterlijk 2033;
  4. Kapitaallasten (van de aanleg) en exploitatiekosten (onderhoud en beheer) SKT tot 2025;

In de aandeelhoudersstrategie heeft de aandeelhouder vastgelegd binnen de Tunnelwet en de Statuten te willen opereren.

Meerdere keren is er ophef ontstaan over het feit dat  Provinciale Staten de tunnelgelden voor infrastructurele werken gebruiken die buiten de tunnel/het tunneltracé vallen, zoals voor de Sluiskiltunnel, Sloeweg, de Drie Klauwen en de  fietstunnel bij DOW.   De Provincie vindt het te verdedigen omdat zij ook de SKT onder deze doelstelling scharen en dat daarmee ook andere delen van de N62 daar dan onder kunnen vallen.

ZeelandTOLVRIJ vindt dit, gezien de aard en strekking van de aandeelhoudersstrategie, absoluut niet verdedigbaar.  Wij achten dit onrechtmatig, omdat de tolgelden alleen ingezet mogen worden voor de Westerscheldetunnel/het tunneltracé. Wij willen dan ook onderzoeken of het onderbrengen van de Sluiskiltunnel onder het WST-tracé wel rechtmatig is. De instemming van de Tweede Kamer met de investering van de Sluiskiltunnel is geen vrijbrief om de tolgelden geïnd binnen het wettelijk kader van de tunnelwet voor de Westerscheldetunnel in te zetten voor al die andere infrastructurele werken.

Daarnaast weten we dat de jaarlijkse toevoeging van € 2 miljoen provinciale middelen aan de reserve Sluiskiltunnel vanaf 2015  is vervallen. Naast de uitname voor overige infrastructurele werken, heeft het niet meer toevoegen van de jaarlijkse middelen, negatieve gevolgen voor de tolvrije periode en/of de toltarieven. Met het vervallen van de € 2 miljoen, stelt ZeelandTOLVRIJ vast dat de Provincie Zeeland geen middelen beschikbaar stelt voor het onderhouden van (tunnel)wegen die onder haar verantwoordelijkheid vallen.

Ons lijkt de aandeelhoudersstrategie in strijd te zijn met de Grondwet, de wet (Tunnelwet Westerschelde) en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, daar waar de opbrengsten van de tolheffing tevens worden gebruikt om de kosten van de Sluiskiltunnel en andere infrastructuur te dekken. Ook een privaatrechtelijke rechtshandeling (van een overheidsonderneming) moet voldoen aan (artikel 1 van de) Grondwet, aan de (gewone) wet en aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Wij willen dit juridisch laten toetsen en overwegen een civiele procedure tegen de Provincie dan wel de N.V. Westerscheldetunnel.  We weten dat dit niet zomaar kan. We zullen juridische hulp nodig hebben. Steun ons ook in onze juridische strijd! Doneer via NL24 INGB 0006 5921 93 t.n.v. stichting Zeeland TOLVRIJ of via IDEAL http://www.pay.nl/doneren/SL-8021-2561/0Lc95f1/?amount=200&amount_min=200